1. Modul - Napovedi slovenskih managerjev o trendih organizacijske prenove podjetij po »koronavirus krizi«

Namen modula

Vsebina modula prikaže trende organizacijskih sprememb v slovenskih in tujih podjetjih po koronavirus krizi. Prikazane so temeljne dimenzije in konkretni modeli organizacijske prenove, ki bodo vplivni v konkretni podjetniški praksi.

Okvirna vsebina

 • Predstavitev napovedanih trendov organizacijske prenove po koronavirus krizi na osnovi managerskih stališč iz 618 slovenskih podjetij
 • Analiza napovedanih trendov organizacijske prenove – kaj o tem pravijo slovenski managerji?
 • Vsebinske in časovne dimenzije uvajanja projektov organizacijske prenove po koronavirus krizi – kateri projekti organizacijske prenove bodo ključni?
 • Spremenjeni kriteriji vrednotenja učinkovitosti organizacijskih rešitev z vidika slovenskih managerjev – kako se bodo izvajali in vrednotili učinki projektov reorganizacije?
 • Organizacijska prenova in učinkovitost dela zaposlenih – kaj pravijo slovenski managerji o novih pogledih na učinke dela zaposlenih?
 • Modeli organizacijske prenove podjetij po koronavirus krizi

2. Modul - Managerska ocena spreminjanja strukture zaposlenih v slovenskih podjetjih po poslovnih procesih po "korona virus" krizi

Namen modula

Organizacijske spremembe v podjetjih bodo pomembno vplivale na spreminjanje strukture zaposlenih in z njo povezanega kadrovskega modele ravnanja z zaposlenimi. Modul prikazuje konkretne predloge rešitev na področju ravnanja z zaposlenimi, ki bodo vplivni v poslovanju podjetij po koronavirus krizi.

Okvirna vsebina

 • Managerji iz 618 slovenskih podjetij napovedujejo trende odpuščanja zaposlenih po koronavirus krizi – predstavljamo njihove argumente za napovedano odpuščanje
 • V katerih poslovnih funkcijah bo največ odpuščanja zaposlenih – kaj to pomeni za razvoj podjetja?
 • Slovenski managerji napovedujejo spreminjajoče se kriterije delovne učinkovitosti zaposlenih – kaj bo poudarek v teh spremembah v procesu odpuščanja
 • Kako slovenski managerji napovedujejo proces uvajanja novih dejavnikov motiviranja zaposlenih v procesu odpuščanja
 • Kaj bo za slovenske managerje predstavljalo pametno podjetje po koronavirus krizi?
 • Kadrovski modeli po koronavirus krizi

3. Modul - Napoved gibanja prihodkov v slovenskih podjetjih in managementski vidiki prilagajanja poslovanja po "korona virus krizi"

Namen modula

Spreminjajoči se managementski modeli poslovanja z vidika padajočih prihodkov bodo po koncu koronavirus krize aktivno vplivali na doseganje rezultatov poslovanja. V modulu so prikazani nekateri temeljni dejavniki v poslovanju podjetij, ki bodo vplivali na spreminjajoče se managementske modele poslovanja v pogojih padajočih prihodkov in s tem povezanih vrednotenj poslovnih rezultatov podjetja.

Okvirna vsebina

 • Managerji iz 618 slovenskih podjetij napovedujejo občuten padec prihodkov, ustvarjenih na domačem in tujem trgu – kakšna je struktura napovedi padca prihodkov?
 • Kako bodo managerski v 618 slovenskih podjetjih prilagodili poslovanje svojih podjetij v obdobju padajočih prihodkov – kaj bo
 • Katere poslovne funkcije v podjetju bodo zaradi padajočih prihodkov deležne največjih sprememb – bodo managerji v slovenskih podjetjih bistveno spremenili svoj pogled na dejavnike uspešnosti poslovanja?
 • Kako zagotoviti visoko motivacijo zaposlenih v pogojih padajočih prihodkov?
 • Managementski modeli poslovanja z vidika padajočih prihodkov po koronavirus krizi

4. Modul - Zagotavljanje konkurenčnosti slovenskih podjetjij po "korona virus"

Namen modula

Konkurenčnost podjetij nesporno sodi med ključne dolgoročne dejavnike kakovostne rasti in razvoja podjetja. Modul prikazuje nekatere pomembne potenciale konkurenčnosti podjetij kot jih danes ocenjujejo slovenski managerji. Na tej osnovi razvijamo nove modele vrednotenja konkurenčnosti podjetij po koronavirus kriz. Te modele bomo prikazali na konkretnih primerih podjetniške prakse.

Okvirna vsebina

• Slovenski managerji ocenjujejo spremembe konkurenčnosti svojih podjetij – kaj so povedali in kako naprej s konkurenčnostjo po koronavirus krizi?
• Zakaj bi se lahko po koronavirus krizi spremenila konkurenčnost slovenskih podjetij na domačem trgu – katera podjetja bodo najbolj čutila te spremembe?
• Kako bo s konkurenčnostjo slovenskih podjetij na mednarodnih trgih – kaj pravijo slovenski managerji o tem?
• Katere ukrepe bodo sprejemala slovenska podjetja za ohranjanje konkurenčnosti po koronavirus krizi?
• Novi modeli vrednotenja konkurenčnosti po koronavirus krizi

5. Modul - Spreminjanje učinkovitosti slovenskih podjetij po "korona virus" krizi na domačih in tujih trgih

Namen modula

Modul prikazuje nove managementske modele samo na učinkovitosti poslovanja podjetij. Izpostavljeni bodo aktualni managerski pogledi na trende spreminjanja ključnih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost poslovanja. Na tej osnovi bodo predstavljeni tudi novi managementski modeli poslovanja, ki jih razvijamo za podjetja po koronavirus krizi.

Okvirna vsebina

 • Za zagotavljanje učinkovitosti slovenskih podjetij po koronavirus krizi čakajo podjetja velike strukturne organizacijske spremembe – katere spremembe bodo ključne?
 • Nova struktura potrebnih znanj zaposlenih za zagotavljanje učinkovitosti po koronavirus krizi – katere poslovne funkcije in zaposleni v njih bodo deležni največjih sprememb na tem področju?
 • Se bo po koronavirus krizi spreminjala oblika dela v skupini – kaj o tem menijo slovenski managerji?
 • Ali se bodo po koronavirus spremenili kriteriji vrednotenja učinkovitosti poslovanja? Predstavljamo vam napovedi slovenskih managerjev o tem.
 • Novi managementski modeli učinkovitosti poslovanja.

6. Modul - Področja poslovanja, v katera bodo managerji usmerjali stroškovno racionalizacijo poslovanja

Namen modula

Na osnovi rezultatov izvedene raziskave v več kot 618 slovenskih podjetjih bo področje stroškovne racionalizacije poslovanja nesporno deležno posebne pozornosti managerjev. Modul prikazuje dejavnike stroškovne racionalizacije poslovanja po koronavirus krizi. Prikazani bodo nekateri novi modeli stroškovne racionalizacije poslovanja, ki jih na osnovi stališč slovenskih managerjev razvija naš tim.

Okvirna vsebina

 • Katere službe bodo najbolj na udaru stroškovne racionalizacije?
 • Katera struktura zaposlenih bo najbolj občutila stroškovno racionalizacijo poslovanja po koronavirus krizi?
 • Slovenska podjetja bodo uvajala nove oblike individualne in skupinske motivacije zaposlenih – kako bo s tem v praksi?
 • Kak bo za slovenske managerje predstavljalo pametno podjetje z vidika obvladovanja stroškov po koronavirus krizi?
 • Novi modeli stroškovne racionalizacije poslovanja.

7. Modul - Agilna organizacija in agilni zaposleni

Namen modula

je osvetliti, zakaj je pomembno, da so bodo pri reševanju posledic te krize organizacije agilne. Pri uvajanju agilnosti v poslovno okolje je pomembna vloga agilnih zaposlenih pri spodbujanju organizacijskega uspeha, ki jih vodi agilni vodja. Podjetja in njihove enote morajo izvajati organizacijsko agilnost, da se lahko soočajo s sodobno intenzivno konkurenco z agilnimi zaposlenimi in so tudi zato uspešna pri reševanju »koronavirus« krize.

Okvirna vsebina

 • Zaposleni v razmerah po krizi,
 • Management človeških virov po krizi
 • Kaj je agilnost in agilno razmišljanje
 • Agilni zaposleni
  o Razvijanje kompetenc agilnih zaposlenih
  o Metode prenosa znanja s ciljem povečati agilnost
  o Krepitev agilnosti pri starejših zaposlenih
  o Razvoj primernega organizacijskega vedenja (motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost, pripadnost,…)
  o Upravljanje časa
 • Agilni vodje in agilno vodenje
 • Agilnost in podjetja kot agilne organizacije
  o Razvoj organizacijske energije za reševanje posledic krize
  o Sprememba organizacijske kulture

8. Modul - Organizacijska energija kot podpora odpravi posledic "korona virus krize"

Okvirna vsebina

 • Organizacijska energija
  o Kaj je organizacijska energija
  o Stanja organizacijske energije
  o Merjenje organizacijske energije
  o Upravljanje organizacijske energije
  o Vloga vodij v upravljanju organizacijske energije
  o Vpliv stanj organizacijske energije na uspešnost organizacije
 • Energija posameznika
  o Vrste energij
  o Načini krepitve posamezne vrste energij

9. Modul - Management stresa in well-being zaposlenih kot nuja za zmanjševanje posledic "koronavirus" krize pri zaposlenih

Namen modula

Z modulom želim ohraniti ali/in povečati delovno sposobnost, ki je temelj ustvarjanja v podjetju kakor tudi življenja na splošno, kar je po vsaki krizi izredno zahtevno. To je prvi pogoj, da je posameznik individualno uspešen; torej sposoben dosegati postavljene cilje. Individualna uspešnost in well-being (fizično in psihično dobro počutje) so bili zapostavljeni zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja v zaposlenih v času »koronavirus« krize. To je sedaj nujno okrepiti, saj brez well-beinga oz. dobrega počutja ne pride do polne zavzetosti, ki pa zagotavlja individualno delovno uspešnost zaposlenih, na katerih temelji uspešnost organizacije.

Okvirna vsebina

 • Zdravje in zdrav življenjski slog
  o Opredelitev zdravja in njegovih vrst
  o Zdrav življenjski slog in ohranitev zdravja
  o Odgovornost posameznika za zdravje
  o Posameznik in različne vrste energije
  o Povezava zdravja in zdravega življenjskega sloga s promocijo zdravja pri delu
 • Stres in management stresa v »koronavirus krizi« in po njej
  o Kaj je stres
  o Vrste in modeli stresa
  o Izvori stresa na delovnem mestu in zasebnem življenju
  o Simptomi in posledice stresa za posameznika in podjetje
  o Management stresa na ravni posameznika in podjetja
 • Psihično dobro počutje = WELL BEING zaposlenih po »koronavirus krizi«
  o Kaj je pozitivna psihologija in katera spoznanja prinaša?
  o Smeri proučevanja dobrega počutja ali psihičnega blagostanja (well-being)
  o Struktura psihičnega dobrega počutja
  o Merjenje psihičnega dobrega počutja
  o Kako povečujemo psihično dobro počutje

10. Modul - Osebnostni razvoj za uspešnost zaposlenega

Okvirna vsebina

 • Osebni razvoj po »koronavirus krizi«
  o Kaj je osebni razvoj
  o Pomen osebnega razvoja za posameznika in podjetje
  o Temeljni dejavniki osebnega razvoja
  o Sestavine osebnega razvoja
 • Celovitost posameznika »koronavirus krizi«
  o Uravnoteženost in harmonija
  o Občutenje
  o Zavest
  o Življenje v sedanjem trenutku
  o Pozitivna miselna naravnanost
  o Obvladovanje čustev in misli

11. Modul - Merjenje uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih po "koronavirus" krizi v času digitalizacije

Namen modula

Opredelili bomo osnovna izhodišča in cilje modela merjenja uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih po »koronavirus krizi« v podjetjih, ki se zaradi krize tudi morajo digitalizirati in prestrukturirati. Model nadgrajujemo s sistemom motivacijskih dejavnikov in pristopov za krepitev zavzetosti, zadovoljstva pri delu in pripadnosti po »koronavirus krizi«.

Okvirna vsebina

 • Agilni model upravljanja uspešnosti organizacije po »koronavirus krizi«
 • Sistem nagrajevanja in ocenjevanja uspešnosti po »koronavirus krizi«in v okolju industrije 4.0
 • Sistem upravljanja uspešnosti
 • Ključna izhodišča merjenja uspešnosti
 • Pregled obstoječih sistemov upravljanja uspešnosti v podjetju in zarisa procesa
 • Skupine delovnih mest
 • Merila merjenja uspešnosti (KPI) – povezava z agilnostjo po »koronavirus krizi«v okolju industrije 4.0
 • Metodologija merjenja učinkovitosti in uspešnosti
 • Izhodišča merjenja uspešnosti in učinkovitosti
 • Model merjenja uspešnosti zaposlenih za izbrana delovna mesta
 • Organiziranost za uvajanje modela upravljanja uspešnosti zaposlenih
  o Določitev skrbnika modela
  o Določitev delovnih mest
  o Opredelitev kazalnikov merjenja za posamezno delovno mesto
  o Opredelitev načina merjenja (že dostopne informacije, vzpostavitev novega načina merjenja; itn.)
  o Določitev frekvence merjenja učinkovitosti in uspešnosti

11. Modul - Naj motivacija, pripadnost, zavzetost, zadovoljstvo predstavljajo temelj zgodbe o uspehu.

Okvirna vsebina

 • Managementski in organizacijski vidik, vidik zaposlenih in komunikacije
 • Sistem motiviranja zaposlenih po »koronavirus krizi«
 • Nadgradnja zadovoljstva zaposlenih po »koronavirus krizi«
 • Sistem krepitve zavzetosti zaposlenih po »koronavirus krizi«
 • Kako izboljšati pripadnosti zaposlenih po »koronavirus krizi«

13. Modul - Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) v času sanacije po "koronavirus" krizi

Namen modula

Pri reševanju krize v organizaciji je ključnega pomena spremljanje učinkovitosti in uspešnosti. Zato bodo udeleženci spoznali nova izhodišča za merjenje učinkovitosti proizvodnje in ključne kazalnike uspešnosti (KPI), ki so po reševanju krize še pomembnejši.

Okvirna vsebina

 • Predstavitev razlogov za obravnavo in izhodišča postavljanja KPI
 • Ključni kazalniki uspešnosti (skladno z ISO standardom 22400)
 • Uporaba KPI kot orodja za načrtovanje in razvoj kompetenc
 • Predstavitev KPI na različnih nivojih podjetja (procesna, proizvodna in poslovna raven)
 • Proces implementacije KPI
 • Management procesov in načrtovanje poslovnih virov – ERP
 • Informacijske rešitve za podporo poslovanju
 • Primeri uporabe kazalnikov v proizvodnih podjetjih
 • Koristi od uporabe KPI v podjetjih